Product & Service

PR IMG

บริษัท เกียรติเกษม จำกัด

จัดจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการใช้งานในห้องโสตทัศนูปกรณ์และโสตทัศนศึกษา เครื่องขยายเสียงต่างๆ และได้ขยายวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยมีการจำหน่ายประมูล สินค้ารับจ้างทำตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่องค์กรของรัฐ และส่วนราชการ พร้อมติดตั้งและสอนวิธีการใช้งานให้ฟรี โดยยึดหลัก “ความพอใจของท่าน คืองานบริการของเรา ”