เกี่ยวกับเรา

About US

บริษัท เกียรติเกษม จำกัด ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจขึ้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2540 โดยประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดให้แก่บุคคลองค์ของรัฐและส่วนราชการ บริษัทจัดจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทุกชนิด,อุปกรณ์ในการใช้งานในห้องโสตทัศนูปกรณ์ และ
โสตทัศนศึกษา, เครื่องขยายเสียงต่างๆ ได้รับการตอบรับจากบุคคลองค์ของรัฐ ส่วนราชการไปในทางทีดี โดยยึดหลัก “ความพอใจของท่าน คืองานบริการของเรา”
การบริการหลังการขาย การซ่อมแซม บำรุงรักษา และธุรกิจได้ดำเนินกิจการต่อเนื่อง แนวคิดของผู้บริหารได้มีวิสัยทัศในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษากว้างไกลมาก
ขึ้น และเน้นเทคโนโลยีให้ทันสมัยและตอบรับกับ นโยบายของรัฐที่เน้นให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมากขึ้นให้ทันยุค 4.0

ปัจจุบัน บริษัท เกียรติเกษม จำกัด ได้ขยายวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยมีการจำหน่ายประมูลสินค้ารับจ้างทำตามวัตถุประสงค์
ทั้งหมดให้แก่บุคคลองค์ของรัฐและส่วนราชการ อาทิเช่น โปรเจคเตอร์ กล้องวงจรปิด โปรแกรมควบคุมแท็บเล็ต,โปรแกรมข้อสอบอัตโนมัติ,โปรแกรมห้องสมุด4.0,
โปรแกรมห้องเรียนอัจฉริยะ4.0 และ กระดานอัจฉริยะ ทั้งหมดนี้บริษัทมีทีมงานพร้อมติดตั้งและพร้อมจัดอบรมสอนวิธีการงานให้แก่ครูอาจารย์หรือผู้ที่สนใจ

“ รายชื่อโรงเรียนปฏิวัติพัฒาสื่อการเรียนการสอนติดตั้งระบบห้องเรียนอนาคต 4.0 และห้องสมุดอัจฉริยะ อาทิเช่น ”

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง จังหวัด ขอนแก่น
โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัด ระยอง
โรงเรียนบ้านดงกลาง จังหวัด ขอนแก่น
โรงเรียนบ้านหวาน จังหวัด ยโสธร
โรงเรียนบ้านโนนทัน จังหวัด ขอนแก่น
โรงเรียนวัดอรุษรักษี จังหวัด นครนายก
โรงเรียนวัดบางกะไชย จังหวัด จันทบุรี
โรงเรียนวัดบางทึง จังหวัด สงขลา

โรงเรียนวัคลองแห จังหวัด สงขลา
โรงเรียนบ้านทุ่งฟาง จังหวัด หนองคาย
โรงเรียนบ้านกุดพังทุย จังหวัด ขอนแก่น
โรงเรียนประชาธิการราม จังหวัด พังงา
โรงเรียนวัดดอนพุดทรา จังหวัด อยุธยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
โรงเรียนวัดนางเล่ว จังหวัด อ่างทอง
โรงเรียนวัดมะปรางงาม จังหวัด นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านวังคอไห จังหวัดชัยนาท

“ และมีโรงเรียนที่ได้มอบความไว้วางใจได้จัดหาสินค้า การบริการของบริษัท และติดตั้งอุปกรณ์ ต่างๆให้แก่องค์กรของรัฐ อาทิเช่น ”

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
3. โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
4. โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
5. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
6. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี
7. โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี
8. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
9. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
10. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
11. โรงเรียนดอนคำวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
12. โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
13. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
14. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
15. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี

16. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
17. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
18. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี
19. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
20. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
21. โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
22. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม
23. โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
24. โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
25. โรงเรียนวังน้ำ เย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
26. โรงเรียนศรีประจัน “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี
27. โรงเรียนสรวงสุธา จังหวัดสุพรรณบุรี
28. โรงเรียนบางลีวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
29. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม จังหวัดสุพรรณบุรี