ระบบห้องเรียนอนาคต 4.0

สินค้าและบริการ > ระบบห้องเรียนอนาคต 4.0

รายละเอียดสินค้า

ระบบห้องเรียนอนาคต 4.0

 

ระบบจัดการสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียน

2.1 ระบบจัดการสื่อการสอนจะต้องใช้งานง่ายและทำหน้าที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญสำหรับโรงเรียน และสามารถกระจายสื่อต่างๆรองรับบนอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลากหลาย ทั้ง คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ,มือถือ บนระบบปฎิบัติการAndroid หรือ IOS ,สมาร์ททีวี ( Smart TV ) และ กระดานอัจฉริยะ ( Interactive Board )

 

2.2 การเข้าถึงสื่อที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบจัดการห้องเรียนจะทำงานผ่านบนระบบอินทราเน็ต ( Intranet ) ไม่จำเป็นต้อง   ใช้ Internet เนื่องจากการใช้งานจะเป็นระบบปิดภายในสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ

2.3 สื่อการสอนที่จัดไว้จะต้องครอบคลุมเนื้อหา 8 กลุ่มสาระวิชา และมีเนื้อหาที่รวบรวมไม่ต่ำกว่า 12,000 ไฟล์ ประกอบด้วยสื่อ Animation, VDO , FASH ,PDF ,WORD, เอกสารประกอบการสอน  บรรจุอยู่ในฮาร์ดิส ขนาดไม่น้อยกว่าความจุ 4 TB

2.4 ระบบจะต้องรองรับการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ,มือถือ ทั้งระบบปฎิบัติการ Android, IOS ,

สมาร์ททีวี ( Smart TV ) และ กระดานอัจฉริยะ ( Interactive Board )ได้ไม่ต่ำกว่า 100 เครื่อง ในเวลาพร้อมกัน

2.5 ผู้สอนสามารถรวบรวมสื่อการสอนจากแหล่งความรู้อื่นๆ และนำมาใส่เพิ่มเติมบนระบบการจัดการห้องเรียนในภายหลังได้

2.6 สามารถใช้ควบคู่กับระบบควบคุมแท็บเล็ตได้

 

 

 

ระบบการจัดการข้อสอบ

2.20 ระบบการจัดการข้อสอบจะต้องรองรับการใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต ,มือถือ ทั้งระบบปฎิบัติการ Android, IOS ,ได้ไม่ต่ำกว่า 100 เครื่อง ในเวลาพร้อมกัน

2.21 ระบบการจัดการข้อสอบจะทำงานผ่านบนระบบอินทราเน็ต ( Intranet ) ไม่จำเป็นต้องใช้ Internet เนื่องจากการใช้งานจะเป็นระบบปิดภายใน สำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ

2.22 ระบบการจัดการข้อสอบจะต้องรองรับการใช้งานที่ง่ายสำหรับครู ในการออกข้อสอบระหว่างเรียน, กลางภาค, ปลายภาค                      O-net, Gat, Pat

2.23 สามารถสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย และปรนัยได้

2.24 สามารถกำหนดรายวิชา ระดับชั้น เทอม ได้

2.25 สามารถกำหนดเวลาในการทดสอบเป็นนาที หรือ ชั่วโมงได้

2.26 สามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้อง ไปพร้อมกับการสร้างแบบทดสอบได้

2.27 นักเรียนสามารถทราบผลสอบได้ทันที เมื่อส่งคำตอบไปยังเครื่องครูได้

2.28 สามารถแสดงข้อมูลการทำแบบทดสอบของนักเรียนแบบรายบุคคล หรือกลุ่มได้

2.29 สามารถแสดงข้อมูลการทำแบบทดสอบ ในรูปแบบกราฟแท่ง หรือ วงกลมได้

2.30 สามารถส่งออกข้อมูล คะแนนการทดสอบในรูปแบบไฟล์ Excel  เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบอื่น ๆ ได้


ระบบ Smart Leaning

http://www.smartlearning2018.com