กระดาน3in1 Computer Touch Screen

สินค้าและบริการ > กระดาน3in1 Computer Touch Screen

รายละเอียดสินค้า

กระดาน3in1 Computer Touch Scre

คุณลักษณะเฉพาะ กระดาน 3 IN 1 คอมพิวเตอร์ทัชสกรีน 

1.กระดานมีขนาดไม่ต่ำกว่า 92 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยงมุม

2.พื้นผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง ทนทาน ลดแสงสะท้อน ไม่เกิดจุดรวมแสง และเมื่อแผ่นกระดานชำรุดก็ยังสามารถใช้งานได้

3.กระดานสามารถรองรับการใช้งานเป็นได้ทั้งกระดานไวท์บอร์ด กระดานไร้ฝุ่น และกระดานคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีนได้ (กระดาน 3 in 1 คอมพิวเตอร์ทัชสกรีน ) และสามารถนำปากกาไวท์บอร์ด และปากกาน้ำเขียนลงบนกระดาน และสามารถใช้แปรงลบออกได้ง่าย

4.มีคอมพิวเตอร์ติดตั้งมาพร้อมกับกระดาน  และมีคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ ดังนี้

4.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดย มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.50 GHz จำนวน 1 หน่วย

4.2  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

4.3   มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3L หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 10 GB

4.4   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SSD หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 GB

4.5    สามารถใช้งาน Wi-Fi แบบ  802.11ac หรือดีกว่า  และรองรับ Bluetooth  4.0 ได้

4.6    มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 3.0  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

4.7    มีช่องเสียบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.8    มีช่องเสียบหูฟัง ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.9    มีช่องเสียบสาย Lan ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.10  มีช่องเสียบสาย VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

4.11   โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Windows ) แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรง (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

  1. กระดาน 3 IN 1 คอมพิวเตอร์ทัชสกรีน จะต้องพร้อมใช้งานทันทีหลังจากเปิดเครื่อง ภายในเวลา ไม่เกิน 15 วินาที

6.กระดานสามารถติดตั้งได้แบบแขวนติดผนัง

  1. มีความละเอียดภายในกระดานรองรับไม่น้อยกว่า 12,000*9,000 พิกเซล

8.รองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานพร้อมๆ กัน ได้ ไม่น้อยกว่า 10 คน และสามารถเขียนบนกระดานพร้อมกันได้อย่างอิสระในทุกพื้นที่ของกระดาน โดยใช้สีที่แตกต่างกันได้

9.มีปากกาสำหรับใช้ร่วมกับกระดาน ดังนี้

9.1   ปากกาไร้สาย ชนิดไม่ใช้แบตเตอรี่ ทำงานร่วมกับกระดานแบบปฎิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ด้าม

9.2   ไม้ปากกาแบบยืดหดได้  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ด้าม

9.3   ปากกาไวท์บอร์ด จำนวนไม้น้อยกว่า 2 ด้าม

  1. สามารถใช้นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆสัมผัสบนหน้าจอ และควบคุมการใช้งานเมนู หรือโปรแกรมต่าง ๆ แทนเม้าส์ได้
  2. มีเมนูคำสั่งพื้นฐานแสดงให้เห็นทางด้านซ้าย -ขวา ของกระดาน

12.มีซอฟแวร์ สร้างสื่อและ ควบคุมการทำงาน

12.1          ซอฟแวร์สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

12.2          มีเมนูพื้นฐานรวมไม่น้อยกว่า 40 คำสั่ง และมีความสัมพันธ์กับเมนูบนกระดานทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวม   ไม่น้อยกว่า 18 คำสั่ง ( ดึงเมนูพื้นฐานจากซอฟแวร์มาไม่

น้อยกว่า 18 คำสั่ง จาก 40 คำสั่ง มาแสดงบนกระดาน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน )

12.3        มีเมนูเกี่ยวข้องกับการเขียน มีปากกาพื้นฐาน ซี่งสามารถเลือกรูปแบบปากกาได้ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และ สามารถไล่เฉดสีได้ไม่น้อยกว่า 256 สี  สามาร

กำหนดขนาดความหนา บาง ความโปร่งใสของเส้นปากกา ใช้ปากาอัจฉริยะ  ขีด-  เขียน-วาดรูป.ต้องตอบสนองในทันที่เส้นไม่ขาดหาย

12.4           มีเมนูเกี่ยวข้องกับการลบ มีแปรงลบพื้นฐาน ซึ่งสามารถเลือกการลบได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ  คือ ลบแบบเฉพาะจุดลบทิ้งทั้งวัตถุ ลบแบบกำหนดพื้นที่สี่เหลี่ยม

ลบแบบกำหนดพื้นที่วงกลม  ลบแบบกำหนดพื้นที่อิสระ และลบทิ้งทั้งหน้าได้

12.5          มีเมนูเกี่ยวกับการเลื่อนมุมมองให้ตรงกับความต้องการของเรา ( Hand Tool )  และสามารถเพิ่มพื้นที่การเขียน  แบบไร้ขอบเขตได้

12.6          มีเมนูการจับหน้าจอ ( Screen Capture ) สามารถจับหน้าจอแบบเต็มพื้นที่ แบบบางส่วน หรือ กำหนดการจับหน้าจอแบบเส้นอิสระ โดยสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถเปิดบน 3 IN 1 คอมพิวเตอร์ทัชสกรีน เช่น  Website,Youtube,World,Power Point,Exel ได้

12.7          มีเมนู ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว และทำซ้ำ (Undo & Redo)

12.8          มีเมนูแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์สำหรับภาษาอังกฤษ

12.9          มีเมนูการสร้างรูปทรง 2 มิติ และ 3มิติ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม และสามารถกำหนดสีเส้นรูปทรง ความหนา-บางของเส้น และความโปร่งแสงของเส้นได้

12.10        มีเมนูถังสี สำหรับใส่สีพื้นวัตถุ  สีพื้นหลังวัตถุ  ลายเส้นให้กับวัตถุ หรือ รูปทรงได้

12.11        มีเมนูกล่องข้อความ สำหรับแทรกข้อความลงบนพื้นที่กระดาน หรือ บนภาพ ที่ต้องการได้

12.12        มีเมนูการเรียกใช้งานอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง,เครื่องฉายภาพสามมิติ หรือ กล้องจุลทรรศน์ จากภายนอก ร่วมใช้งานกับซอฟแวร์ควบคุม และสามารถปรับแต่งขนาด

ภาพ ความละเอียดภาพ และความสว่างได้

12.13      มีเมนูบันทึกการสอน เป็นไฟล์วิดีโอ (AVI,MP4)  และสามารถแก้ไข ตัด-ต่อ ไฟล์วิดีโอได้

12.14        มีเมนูการสร้างเส้นตรง  เส้นจุดต่อจุด และเส้นอิสระ และสามารถกำหนดสีเส้น ขนาดความหนา-บาง และความโปร่งใสของเส้นได้

12.15        มีเมนูการสร้างกราฟ เช่น ฟังก์ชั่นเชิงเส้น, ฟังก์ชั่นกำลังสอง,  สมการกำลังสาม, ฟังก์ชั่นไซน์, ฟังก์ชั่นโคไซน์, ฟังก์ชั่นแทนเจนต์,ฟังก์ชั่นโคแทนเจนต์,รากที่สอง,รากที่สาม,ฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง,ลอการิทึม

12.16        มีเมนูสร้างตาราง และสามารถกำหนดจำนวนตาราง สีตาราง และขนาดเส้นตารางได้

12.17        มีเมนูสร้างกราฟวงกลมได้

12.18        มีเมนูนำเข้าไฟล์นามสกุล doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx,txt โดยใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office ได้

12.19        มีเมนูนำเข้า Link Website ได้

12.20        มีเมนูสร้างกราฟแท่งได้

12.21        มีเมนูลัดเรียกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เช่น การสร้างเส้นตรง การสร้างมุม วงเวียน ไม้ฉาก ไม้โปรเจ็คเตอร์ ได้

12.22        มีเมนูสร้างผังมโนภาพ ( Mind Map ) ได้

12.23        มีเมนูสร้างแผนภูมิก้างปลา ( Fishbone Diagram ) ได้

12.24        มีเมนูขยายหน้าจอเฉพาะจุด ( Amplifier ) ได้

12.25        มีเมนูหยุดความสนใจ และมีข้อความแจ้งเตือน เพื่อให้นักเรียนสนใจผู้สอน หรือหยุดกิจกรรมอื่น ๆ

12.26        มีเมนูเลือกเน้นจุดสนใจเฉพาะจุด ( Highlight )  และสามารถเลือกกำหนดพื้นที่ได้แบบอิสระ

12.27        มีเมนูแสดงหน้าจอบางส่วน และปิดบังส่วนที่เหลือ ( Sport Light ) และสามารถกำหนดรูปแบบลักษณะให้เป็นวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รวมทั้งสามารถกำหนดสีพื้นได้ไม่น้อยกว่า 256 สี

12.28        มีเมนูปิดบังหน้าจอบางส่วน ( Mask ) เพื่อกำหนดส่วนสำคัญของภาพ หรือ ข้อความ ไม่ให้แสดงผลก่อน หรือปิดบังคำตอบก่อนการเฉลย

12.29        มีเมนูม่านบังหน้าจอ ( Horizontal Pull ) เพื่อปิดบังภาพ หรือข้อความ และสามารถเลื่อนเปิด-ปิดม่านไปทางด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่ออธิบายเนื้อหาที่ต้องการเพิ่มเติมได้

12.30        ซอฟแวร์สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียงได้

12.31        ซอฟแวร์สามารถเขียนไฮไลท์ ข้อความบนซอฟแวร์อื่นได้

12.32        ซอฟแวร์สามารถบันทึกไฟล์ผ่านซอฟแวร์ควบคุมทำงานได้

12.33        สามารถใช้งานร่วมกับ MS Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนรูปแบบของไฟล์เอกสาร,ไฟล์คำนวณ,ไฟล์นำเสนองาน,PDF,HTML รวมทั้งวิดีโอไฟล์ได้

12.34        สามารถ Input ตัวอักษรภาษาไทยได้ ผ่านแป้นพิมพ์เสมือน (Virtual Keyboard)

12.35        สามารถบันทึกข้อมูลการสอนบนกระดานได้ทั้งภาพในรูปแบบวิดีโอไฟล์

12.36        มีฟังก์ชั่นรอบรับวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอน หรือตามความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน

12.37        สามารถสร้างแบบทดสอบได้

12.38        มีสื่อเป็นวีดีโอไม่น้อยกว่า500เรื่องสื่อเป็นOTPCไม่น้อยกว่า500เรื่องสื่อเป็นภาพนิ่งไม่น้อยกว่า2000ภาพ

12.39        สามารถเพิ่มหน้ากระดาน และลบจำนวนหน้าการนำเสนอได้

12.40        สามารถบันทึกหน้าการสอนเป็นไฟล์อื่น ๆ ดังนี้ PDF,doc,ppt,xls,pptx,cdf,bmp,emf,wmf,jpg,html,gif,png,tif

12.41        โปรแกรมสร้างสื่อการสอนจะต้องมีเมนูลิ้งกับเว็บไซต์ห้องเรียนอนาคต4.0และต้องมีเนื้อหาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  ไม่น้อยกว่า

5 กลุ่มสาระโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มและได้รับความยินยอมจากเจ้าของโดยมีเอกสารแสดง

12.42มีเมนูลิ้งโยงภายในไปยังเว็บไซต์สร้างข้อสอบออนไลน์ ที่ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบอัตโนมัติ โดยสามารถนำไฟล์ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง และข้อความ ต่าง ๆ มา

ประกอบการจัดสร้างข้อสอบในแต่ละวิชา  และสามารถกำหนดวัน เวลา ให้นักเรียนทำ                   ข้อสอบได้  และสามารถตรวจดูประวัติการสอบของนักเรียนแต่ละ

คะแนน สถิติ ของผู้สอบ และจัดพิมพ์ได้  โดยโปรแกรมจะให้พื้นที่สมาชิก ( ผู้สอน) ท่านละ 5 GB  ( ชุดละ  3 สิทธิ )  ในการแก้ไข  เพิ่ม ลด หรือ ลบข้อมูล ได้

 

https://www.kiatkasem.com/files/IQBoard DVTQ Drivers V2.0-180820.zip